Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Бригадирско движение в България


Експозицията “Младежко бригадирско движение в България 1946-1988 г. запознава посетителите с интересна и малко известна страница от най-новата история на България - бригадирското движение и построеното с доброволен бригадирски труд от 1945-46 до 1988г... Темата е представена в тематико-хронологичен ред и с разнообразен документален и веществен материал - снимки от ежедневието на бригадирите, отличия и награди, знамена, работен инвентар, карти и схеми на по важните бригадирски обекти, структурата на бригадите и данни за производствени резултати и пр.

За начало на организираното младежко бригадирско движение в България се счита 1946 г., когато на 5 август започва работа Национална младежка строителна бригада /НМСБ/ “Георги Димитров” - Хаинбоаз. Строителството на Прохода на Републиката става популярно из цялата страна и изходна база и пример за масовизиране на бригадирското движение.

През следващите години стотици хиляди младежи ще отдадат своя безплатен труд за построяването на ж.п. линиите Перник-Волуяк, Ловеч-Троян и Самуил-Силистра, на язовирите “Г.Димитров /”Копринка”/” и “Ал.Стамболийски /”Росица”/”, на далекопровода Курило-София-Пловдив и на един нов град - Димитровград. Не са малко и местните и околийските бригади, където се работи на обекти със стопанско значение за съответния район - пътища, микроязовири, обществени сгради и пр.

Още от самото начало на бригадирската движение започва организирането и на международни бригади. Български бригадири работят в Югославия, Албания, Чехословакия, Полша. В националните строителни бригади през 1947-1948 г. се включват младежи не само от Източна Европа, но и от Франция, Швейцария, Белгия, Швеция, Дания, Англия и др.


Виртуална разходка