Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Финансиране


Проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“ и Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

Този проект се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) чрез договор № 24-10-МЗ-36/23.04.2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Официален уебсайт на Програмата БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“: http://culture-eea-bg.org/bg/

РАЗМЕР НА БФП: 868 584.04 лв.

EEA Grants

EEA Grants представлява приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на икономическото и социално неравенство и заздравяване на двустранните отношения между 16-те държави, членки на ЕС, в Централна и Южна Европа.

Чрез безвъзмездни средства на ЕИП и Норвежката програма, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициери в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

За периода 2009-14, Безвъзмездните средства от ЕИП и Норвежката програма са в размер на 1.79 милиарда €. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране. Безвъзмездните средства са на разположение за неправителствени организации, изследователски и академични институции, в публичния и частния сектор в 12-те нови страни-членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Налице е широко сътрудничество с държавните донорски субекти и дейности могат да бъдат реализирани до 2016.

Основните области на подкрепа са:

- опазване и управление на околната среда

- изменението на климата и възобновяеми енергийни източници

- научни изследвания и стипендии

- гражданското общество

- човешко и социално развитие (здравеопазване, деца, равенството между половете, правосъдие)

- опазване на културното наследство

Официален уебсайт на EEA Grants и Norway Grants: http://eeagrants.org/

Официален уебсайт на EEA Grants България: http://www.eeagrants.bg/