Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

КОНКУРС За подбор на служители и осигуряване на заетост за период от 12 месеца


Настоящият конкурс е свързан с осигуряване на заетост за период от 12 месеца на трима служители вИсторически музей - Димитровград.

В качеството си на партньор в изпълнението на проект BGLD-1.007-0042 "Интегриран подход за създаване на заетост, стимулиране на икономическата активност и подкрепа на иновативен модел за интерактивно експониране на местното културно-историческото наследство и изкуство в община Димитровград“,финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМЕИП),

Исторически музей – Димитровград, обявява конкурс за подбор на служители за заемане на следните свободни длъжности:

 

 

 

  1. Длъжност „Експерт, Връзки с обществеността“ - 1 брой.

Код по НКПД: 2432 6001.

Трудово правоотношение: Заетост за период от 12 месеца при 8-часов работен ден.

Основни задължения:

Ще отговаря за цялостната комуникативна политика на музея, представяне на достъпна информация за широката общественост относно дейността и организираните от музея инициативи, подпомага дейности по дигитализацията на музейните фондове, сътрудничи активно с публични институции.

Лични делови качества

– комуникативност, инициативност, оперативност, организираност и отлични умения за работа с граждани-посетители , както и в екип.

Експерта трябва да притежава висока обща и езикова култура, както и познания за историческите и културни забележителности и паметници на Димитровград , за постиженията,социално-икономическото и културно развитие на България и региона от близкото минало.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователна степен – завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър”: „Връзки с обществеността” , „Медии и комуникации“ , „Журналистика“ или сродни специалности.

  1.  

Предимство е опит с медии,  добрата езикова култура.

 

  1. Длъжност „ЕксКУРЗОВОД“ - 1 брой.

Код по НКПД: 51136006

Трудово правоотношение: Заетост за период от 12 месеца при 8-часов работен ден.

Основни задълженияна екскурзовода са::

 Ще отговаря основно за обслужването на обект "Ретро апартамент", намиращ се в град Димитровград и ще оказва съдействие в организирането на всекидневните дейности и събития в близките два музейни обекта – Дом-музей „Пеньо Пенев“ и Художествена галерия „Петко Чурчулиев“ – Димитровград.

Лични делови качества

– комуникативност, инициативност, оперативност, организираност и отлични умения за работа с граждани-посетители, кактои в екип.

Екскурзоводът трябва да притежава висока обща култура, както и познания за историческите и културни забележителности и паметници на Димитровград, за постиженията, социално-икономическото и културно развитие на България и региона от близкото минало.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образователно-квалификационна степен – бакалавър /магистър : „Културен туризъм“,  "История" , „Археология“ или сродни специалности.
  2. Добра компютърна грамотност

Предимство е добрата езикова култура, владеенето на чужд език .

 

  1. Длъжност „Координатор, изложби и събития в музей“ - 1 брой.

Код по НКПД: 2421 6032.

Трудово правоотношение: Заетост за период от 12 месеца при 8-часов работен ден.

Основни задължения:

Ще отговаря за работата с посетители в Художествената галерия / възрастни, деца и младежи/ , подпомага уредника във фондовата и експозиционната му работа, съдейства при експониране на изложби, подпомага дигитализацията на съществуващите над 2 500 движими културни ценности.

Лични делови качества

– комуникативност, инициативност, оперативност, организираност и отлични умения за работа с граждани-посетители , кактои в екип.

Координатора трябва да притежава висока обща култура, както и познания за историческите и културни забележителности и паметници на Димитровград, за постиженията,социално-икономическото и културно развитие на България и региона от близкото минало.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1.  
  2.  

Предимство е опит при работа с детска и младежка аудитория , работа с фондове, архиви и колекции.

 

 

Лицата, желаещи да кандидатстват за заемане на завените свободни длъжности, следва да представят автобиография и придружаваща документация, доказваща съответствие с изискванията и очакванията по отделните длъжности въз основа на опит и/или квалификация/образование (копия на дипломи, сертификати, трудова книжка, удостоверяващи степен на образование, квалификация, придобити умения, стаж и пр.).

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване тип интервю.

Прогнозна дата на назначаване на одобрените кандидати: 20.04.2023 г.

 

Кандидатите могат да подават документите на адрес: гр. Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски“ № 7 .

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0391/ 6 67 87

 

Краен срок за кандидатстване по документи: 10.04.2023 г. / петък /

Директорът на ИМД – Димитровград  назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати.