Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Исторически музей – Димитровград е проектен партньор в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ


Исторически музей – Димитровград е проектен партньор в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0042-C02 от 28.02.2023 г. за проект "Интегриран подход за създаване на заетост, стимулиране на икономическата активност и подкрепа на иновативен модел за интерактивно експониране на местното културно-историческото наследство и изкуство в община Димитровград“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основната цел на проекта е: Разработване на иновативни подходи насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в Община Димитровград, чрез използване на нови, творчески инструменти за промотиране, развитие и популяризиране на местното културно-историческо наследство и на местното изкуство.

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:

  1. Управление на проекта и прилагане на мерки по информираност и публичност
  2. Създаване на работни места на територията на община Димитровград, в съответствие със СКД 1
  3. Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Димитровград, в съответствие със СКД 2
  4. Организиране на събития за работодатели и търсещи работа в съответствие със СКД 3

 

Бенефициент по проекта е „Стратегика Вижън“ ЕООД.

Партньори по проекта са: Исторически музей – Димитровград и Драматичен театър „Апостол Карамитев“ – Димитровград.

 

Бюджета на проекта е 311 881,52 лева.

Периода на изпълнение на проекта е: 28.02.2023 до 30.04.2024 г.

 

 

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект BGLD-1.007-0042 финансиран от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на този публикация се носи от „Стратегика Вижън“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официално становище на Програмния оператор и на ФМЕИП