Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2023г.


  1. БЮДЖЕТ

 

I.1.    ПРИХОДИ

Общ годишен бюджет на Исторически музей - 376 620 лв.

от тях:

- 227 300 лв. - от   Община Димитровград

- 158 724 лв. - субсидия от Министерството на Културата

 

     I.2.   РАЗХОДИ

             - Заплати на служители                                                   - 219 429 лв.

             - Други възнаграждения / плащания и гр. договори/  -  8 682 лв.

            -  Осигуровки от работодател                                            – 42307 лв.

            -  Издръжка на музея/ материали, вода, ел. енергия, текущи  ремонти и др./

- 93218 лв.

            -  Членски  внос към институции                                      - 220 лв.

            - Придобиване на дълг. мат. активи /откупки и стопански инвентар/

- 12764 лв.

 

  1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА МУЗЕЯ:

 

1.         Издирване, събиране, документиране, опазване и научно изследване на културно-историческото наследство на Община Димитровград.

 

2.         Обогатяване на фондовете и обновяване на музейните експозиции.

 

3.         Популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Община Димитровград, като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

 

4.         Утвърждаване на музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

 

5.         Приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на културното им наследство.

 

6.         Формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира, респектира, обогатява.

 

7.         Участие в национални проекти и програми. Създаване на качествени и достъпни продукти. Оборудване със съвременна дигиталнатехника за равностоен достъп на публика с различен социален, етнически и образователен статус от всички възрасти.

 

III.НАРАСТВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ:

През 2023 г. в Историческия музей постъпиха над 227  материали и ДКЦ(движими културни ценности:

В отдел „Археология” –93 бр. материали и ДКЦ(движими културни ценности)

Постъпилите  експонати са: Сребърни и бронзови монети от обект „Римско селище” в м. Кара бюлюк”, с. Ябълково, медни и бронзови монети от античен обектв м. „Жельова чешма” –с. Крепост, керамични съдове и кремъчни сечива намерени в землищата на  селата  с. Воден, с. Голямо Асеново и с.Сталево.

В отдел „Етнография”-94 материали и ДКЦ(движими културни ценности)

Всички постъпили експонати са дарения от граждани на Димитровград: традиционни тъкани, облекла, домашни уреди; продължи събирането на експонати от 50-те, 60-те г. на ХХ век (тъкани и облекло, техника).

Ценно постъпление за фонда на отдел „Етнография” е немски каминен часовник  - UNGHANS J от началото на ХХ век.

 

В отдел „Художествен” – 40 бр. материали и ДКЦ(движими културни ценности)

 

В отдел „Нова и най –нова история” –над 200 материали(снимки, документи, отличия и др. свързани с историята на Димитровград.

Всички са дарения от граждани на Димитровград и в момента се обработват.

 

IV. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ,УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ

През 2023 г.успяхме да издадем сборник с доклади от ІІІ национална научна конференция „Светът на българина през ХХ век“, която се проведе през 2021 г., по повод 70 години музейно дело в Димитровград.

Изданието съдържа 34 статии на историци, етнолози и  археолози от национални, регионални и общински музеи, Българска академия на науките , Великотърновски университет "Св. св.Кирил и Методий”,Шуменски университет „Константин Преславски“ и  Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Научен редактор е проф. Милко Палангурски. Печат: Издателство „Фабер“ - В. Търново.

В него са включени и статиите на музейните специалисти от ИМ-  Димитровград:

Семейството - основна клетка на обществото” – представи иреалност(По материали от Димитровград - 50-те-60-те години на ХХ век) -Тодорова, Н.

За хигиената, болестите и здравната култура на населението в Димитровград 1947-1951 г. –Умурска, Н.

Изгубената история или археологическите паметници в Димитровградско, унищожени през ХХ век. – Кръстева – Аврамова,Н.

Вяра и духовен живот на българите през ХХ век.Стоева, Е.

            В бр. 8 от  Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив „Магията или вярата в свръхестественото”.,Рекламно-издателска къща „Зеница-НДА”, Пловдив, 2023 беше публикувана статията Магически места, вярвания и практики в района на Димитровград в миналото и днес-Тодорова, Н.

В Сп. «Етнография» кн. 13 2023 г. «Оброци и оброчниплочки в Димитровградско»- Кръстева – Аврамова,Н.

В сб. Марицаизток по случай 70 години  от рождението на Димитър Янков» т. 6. 2023 г. „В търсене на Бог – езическикултовисредищапочитани в Християнството в Димитровградско» - Кръстева – Аврамова,Н.

            Под печат са статиите:

«Един тревненскистроител в Димитровград» на Николина Умурска участвала в националната научна конференция ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТАИСТОРИЯ И КУЛТУРА“( За именитиястроител на Димитровград, тревненецът Иван Бояджиев)

„Християнски средища и храмове” през  IV-ХIII ВЕК в Хасковска област” в сб.     „100-години от рождението на Митьо Кънчев“ Исторически музей – Нова Загора /- Кръстева – Аврамова,Н.

V. ПРОЕКТИ:

  • Тази година музеят приключи дейностите по проекта „Обновяване аудиовизуалната средана постоянната експозиция в Дом- музей „Пеньо Пенев”. Финансиран от МК.15.09.2022 г. -31.03.2023 г.

Бяха обновени анотациите и текстовете в Дом-музей „Пеньо Пенев”, беше възстановена аудио-визуалната техника в експозицията, беше изработен аудиогид на български и английски език и филм за Пеньо Пенев.

  • Исторически музей – Димитровград е проектен партньор на “СТРАТЕГИКА ВИЖЪН” ЕООД - София в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0042-C02 от 28.02.2023 г. за проект "Интегриран подход за създаване на заетост, стимулиране на икономическата активност и подкрепа на иновативен модел за интерактивно експониране на местното културно-историческото наследство и изкуство в община Димитровград“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.Периода на изпълнение на проекта е: 28.02.2023 до 30.04.2024 г.

По този проект бяха назначени и обучени трима служители на позиции „Връзки с обществеността“, „Екскурзовод“ , „Координатор изложби, събития , музей“ ,които до април 2024 г. ще подпомагат дейността на Исторически музей, Дом-музей „Пеньо Пенев”, ХГ „Петко Чурчулиев” и новосъздадения Туристически Информационен Център / ТИЦ /.

По инициатива на музея, в съдействието на Община Димитровград  беше оборудван и тържествено открит Туристически информационен център в деня на празника на Димитровград – 2.09.2023 г., който към настоящия момент се администрира от директора на музея и се обслужва също от посочените  служители, които непрекъснато повишават своята квалификация.

 

·Исторически музей – Димитровград е партньор на „Института за изследване на близкото минало“  в проекта „Обновяване на експозиционните зали на Исторически музей – Димитровград”, проект финансиран от Фондация „Америка за България“. Изследователската част на проекта е 18 месеца, и ще приключи през 2024 г.

·Исторически музей – Димитровград е партньор в проекта „Кампания за разпространение на документален сериен филм „Загадки и истории в музея“ на Регионален исторически музей – Хасково за популяризиране на културно-историческото наследство на Хасковския край.

·През месец октомври ХГ „П.Чурчулиев“ спечели проект за 18 месеца по програма „Дебюти“ / раздел „Визуално изкуства“ / на НФК .Идеята на проекта „Плакатът работи“ е 12 студента-дебютанта от специалността „Плакат и визуална комуникация“ от 4 висши училища по изкуствата в България / София, Пловдив, В.Търново и Бургас/ да направят плакати по една обща постановка (на Театър „Българска Армия“ София) и плакати по една подготвяща се постановка на театъра в града, в който се намира ВУЗ-а. С готовите плакати ще се организират 5 изложби – една в театъра в Димитровград и по една в 4-те театри участващи с постановки.

·Годишно археологическо проучване на „Светилище на нимфите и Афродита“  с  ръководител - гл. ас. д-р В. Кацарова от НАИМ БАН и „Проект за консервация и експониране на археологически структури и за информационни елементи на територията на археологическата недвижима ценност „Светилище на нимфите и Афродита“ село Каснаково, Община Димитровград“ – ПОДОБЕКТ „НИМФЕУМ“ от Община Димитровград.

 

VІ ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2023 г.:

 

През изминалата 2023 г. Исторически музей – Димитровград има общо 105 мероприятия и инициативи, които са проведени самостоятелно на територията на музейните обекти , както и в партньорство извън градът ни.

 

ПО- ВАЖНИ СЪБИТИЯ НА МУЗЕЯ ПО ДАТИ:

25.01.2023г.

Среща-разговор "ЛЮБИТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА"  обедини и димитровградчани имащи афинитет към миналото. На нея те представиха любителски снимки и презентации на по -интересните археологически и исторически обекти и артефакти, които са направили през последните години. Срещата беше  отворена. Свои материали представиха Христо Тодев / ниши и тракийски светилища в Източните Родопи и Сакар/ , Александър Киферов / вкаменелости на растения и животни открити в района през последните години/, Александър Коларов /изработка и възстановка на въоръжение/, Веселин Караджов / сгради в Димитровград преди и сега/, Ивайло Иванов, Николай Добрев и Росен Дафчев / авторски снимки и презентации на стари светилища в Хасковска област/, Павел Димитров / Исторически Европейски Бойни Изкуства и трактати по фехтовка от 15-16 век/ и др.

6.02. 2023 г.

Изложба „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството”

На 18 февруари 2023 г. се навършиха 150 г. от обесването на Васил Левски. По този повод в Исторически музей-Димитровград гостува фото-документалната изложба на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството”.

В периода 6.02-9.03. 2023 г. , над 1 100 деца от Димитровградска община успяха да я разгледат и да се запознаят с живота и делото на Апостола на българската свобода!

 

14.02.2023 г.

Част от находките в зала „Археология“ на Исторически музей - Димитровград бяха подновени по случай професионалния празник на археолога, 14 февруари. Повечето от тях постъпиха в музея миналата година след реставрация и консервация. С тези артефакти значително се обогати колекцията от праисторически антропоморфни и зооморфни глинени фигурки.

За пръв път бяха представени урни от трупоизгаряния и надгробни дарове открити на територията на Община Димитровград. Централно място беше отредено на богатата колекция от амфорни печати от Тасос, Родос и други гръцки градове. Новите находки от Средновековието са свързани предимно с въоръжението – разнообразни върхове на стрели, пръстен за лък, копия, каменни бойни топки и др.

 

23.02.2023 г.

Среща-разговор на тема „Архео-космически послания“ с проф. Христо Смоленов се проведе в Исторически музей Димитровград на 23 февруари.

На нея той представи най-новия си филм. "Архео космически послания" и книга "Космически корени на първата цивилизация". Присъстващите пък имаха възможност да разговарят с него на теми свързани с изследванията му.

Проф. Христо Смоленов е почетен проф. на Висше Военно-морско училище "Н. Й. Вапцаров" Варна.

 

26.03.2023

Откриване на изложба „70 НЕСПОКОЙНИ ГОДИНИ ТЕАТЪР”

Изложбата под надслов "70 неспокойни години театър" представи с експозиционни табла историята на димитровградския Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" , койтотази година той чества 70 години от своето създаване.

Изложбата включваше още театрални костюми и реквизит от театрални представления  от фонда на музея и и такива, предоставени от ОДТ „Апостол Карамитев”.

 

13.04. 2023 г.

Работилница за писане на яйца

Наш гост беше Катюша Каменова, майстор – гравьор, която представи свои произведения и ще демонстрира различни методи, свързани с изработването на декоративни сувенирни яйца (рисуване с восък, гравиране, ръчно бродиране върху различни видове яйца).

 

 

13.05.2023г.

НОЩ НА МУЗЕИТЕ

Тази година Европейската нощ на музеите в Исторически музей –Димитровград беше посветена на децата - някогашните, днешните и бъдещите.

От 19.00 часа беше открита изложбата „Детство мое“на Регионален исторически музей–Шумен.

Експозицията представи основните моменти от живота на детето - раждане, кръщаване, образование и неразделно свързаните с него игри и играчки. От 19.30 часа в градината пред музея за малки и големи се проведе открита тренировка с реплики на оръжия - автентични мечове, щитове и други, съпроводена от лекция по историческа фехтовка.

На разположение на най-малките бяха забавните детски кътове и работилници, където децата си припомниха позабравени игри и занимания от миналото.

 

25.08.2023 г. Откриване на колекционерска изложба / графика и рисунка /  „Френски импресионисти“ -  експозиция от частната  колекция на сем. Кесаури. В нея бяха представени произведения на 7 изтъкнати имена от историята на Френският импресионизъм - Пол Гоген, Анри дьо Тулуз-Лотрек, Пиер Огюст Реноар, Едуар Мане, Алфред Сисле, Арман Гийомен и Пол Сезан. Изложбата продължи до 20.01.24 г. и бе обект на внимание от страна на почитатели на изобразителното изкуство от цялата страна.

28.08.2023 г.

Откриване на изложба„За честта и славата на България” на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян.

            Представени бяха 142 автентични образци на ордени, знаци, почетни звания и медали, подредени по старшинство от Освобождението на България през 1878-а  до 1991 г.

 

1.09.2023 г.

Представяне на книгата на книгата „МАРБАС” Автори са акад.Васил Сгурев - почетен гражданин на Димитровград, и инж.Пенко Ганев – инженер и директор на „Марбас”. Издател е издателството на Българската академия на науките „Проф.Марин Дринов”, София.
Книгата е посветена на Западномаришкия каменовъглен басейн, наричан МАРБАС след Втората световна война и обхващащ райони от Димитровградски, Хасковски и Старозагорски регион. Тя представя историята на минното предприятие от 1947 до 2002 г.

25 октомври 2023 г

 

Откриване на изложбата „Песента на дървото” на Регионален етнографски музей Пловдив

Тази изложба разказва за народните музикални инструменти (гайда, гъдулка, тамбура, зурна и др.) и такива, използвани в новия следосвобожденски град (цигулка, виола, цитра, мандолина и др.). В края на ХІХ в. в градския живот се появяват кеменджиите – цигански оркестри с цигулка, кларнет, зурна, тамбура и тъпан. В новозаселените градски махали отначало хорото е в съпровод на гайда и кавал, а по-късно – на кларнет и цигулка. Народната традиция, ориенталското влияние, модерните европейски инструменти и наследството на църковното пеене създават пъстро многообразие в българската музика.
В изложбата са включени и музикални инструменти, „разказващи“ личните истории на реално живяли „герои“ от делника на българина.
 

16.11.2023г.

Изложбата „Четенето през социализма: ГДР и НРБ“ представи  пътуване назад във времето към литературата на Германската демократична република и Народна република България. Тя беше открита на 16 ноември /четвъртък/ в Дом- музей ,,Пеньо Пенев" - Димитровград с последващата дискусия с проф. Пламен Дойнов /НБУ/, доц. Мая Ангелова /ВТУ/и модератор проф. Момчил Методиев /НБУ/.

Изложбата е дело на  Федералната фондация за изследване на комунистическата диктатура в Германия с автор ЩефанВоле, допълнена с българската перспектива от фондация „Софийска платформа“, „Института за изследване на близкото минало“ и Нов български университет.

Изложбата бе представена с  любезната подкрепа на фондация „Конрад Аденауер”, България.

 

5.12.2023 г.

 През м. декември Дом-музей „П. Пенев“ се представи  творческа вечер с двама лауреати на национални награди през 2003 г. от Димитровград – Диляна Христова и Петко Каневски.   

11.12.2023г.

 В информационния център - прожекция на епизод от документалната поредица "Загадки и истории в музея" / за Недялка Симеонова и Аспарух Лешников/

15.12.2023 г.

 Награждаване на победителите в Общинския семеен конкурс за изработване на сурвачкии организиране на изложба-базар.

VІІ.ПОСЕТИТЕЛИ

 

 

 

Исторически музей

Дом-музей „П.Пенев”

Отдел „Художествен”

Ретро апартамент

Светилище на нимфите и Афродита

Общо за

2023 г.

Деца

до 7 г.

360

47

6

13

 

426

Ученици

 

2251

292

594

236

1232

4605

Студенти

 

88

36

23

8

 

155

Възрастни

 

1379

588

943

280

5310

8500

Пенсионери

 

406

352

73

98

 

929

Чужденци

 

67

19

2

24

35

147

Общо

 

4551

1334

1641

659

6577

14762

 

Забележка: Общата бройка посетители за 2022 г. в ИМД  е   11703 души.

 

 

 

 

ІІ. МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ:

 

Периодичномузеятизготвясправки, извършваконсултации и предоставяметодическапомощпредварителнапозаявкаотграждани и обществениорганизации.

 

1.         Справки - 31

2.         Беседи–102 бр.

3.         Беседи на ретро турове – 20 бр.

 

ІХ. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

 

1. Изготвяне на заявки, поръчки, план-сметки искания, по Наредбата СФУК в Исторически музей – Димитровград. 

2. Заприходяване на материалните активи в музея

3. Изготвяне на справки и отчети за НСИ (национален статистически институт), МК (Министерство на културата), Община Димитровград, РУ-МВР и РОСХ, специализирани институции, граждани и др.

4.Водене на входяща и изходяща кореспонденция.

5. Изготвяне графици за дежурства в почивни и празнични дни и графици за отпуски на служителите в музея.

6.Изготвяне на  таблиците за посетителите в музея и обобщаване данните за посетителите във всички музейни обекти.

7. Актуализиране на  информацията в анкетните карти на военните паметници в Община Димитровград и участие в заседанието на Областна комисия „Военни паметници” за приемане на Областен регистър и картотека на военните паметници.

 

 

 

 

5.02.2024г.

Изготвил: Антоанета   Станчева - Директор  на ИМ-Димитровград