Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Посетете сайта на проекта!


Може да посетите сайта на проект "Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център", финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. На адрес http://dgcultproject.org/bg може да откриете информация относно проекта, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, актуална информация за реализацията на проекта, качени продукти от изпълнението му и друга полезна инфомрация. 

Сайтовете dgmuseum.org, dgbiblioteka.org и dgcultproject.org са разработени по проект, който е част от приоритетите за развитие на Община Димитровград в периода 2014 – 2020. За постигането на целите по проекта са предвидени няколко групи от дейности. Проектът предвижда изпълнението на строителни дейности, които ще допринесат за подобряване на достъпа на хората с увреждания до сградата на Комплекс Исторически Музей – Градска Библиотека. От друга страна проектът предвижда въвеждането на интерактивни технологии за дейностите на Комплекс Музей-Библиотека и превърщането му в културен център, а също предвижда дейности за интеграция на ромското население чрез планираните дейности, представящи тяхната история, обичаи и бит, представянето им на обществеността чрез създаването и представянето на виртуална фотоизложба. Дейности по информация и публичност ще спомогнат за прозрачността на проекта и информиране на обществеността за подкрепата на донора.